electronic Irish Statute Book (eISB)Ríomhleabhar Reachtanna na hÉireann (eISB)

ISB Intro
The electronic Irish Statute Book (eISB) includes Acts of the Oireachtas and Statutory Instruments, the official versions of which remain the printed versions published by Government Publications. You can track amendments to legislation, access the Constitution and a selection of pre-1922 legislation while links to external legislation resources are also provided.
Cuimsíonn Ríomhleabhar Reachtanna na hÉireann (eISB) Achtanna an Oireachtais agus Ionstraimí Reachtúla. Is iad na leaganacha oifigiúla fós iad na leaganacha clóite a d’fhoilsigh Foilseacháin Rialtais. Is féidir leasuithe ar reachtaíocht a rianú, rochtain a fháil ar an mBunreacht agus ar rogha de reachtaíocht réamh-1922, agus tá naisc ar acmhainní seachtracha reachtaíochta ar fáil freisin.

Most Recent Legislation in PDF An Reachtaíocht is déanaí in PDF

ISB Intro

All Acts of the Oireachtas from 1922 to date, Statutory Rules and Orders from 1922 to 1947 and Statutory Instruments from 1948 to date and a selection of pre-1922 Legislation. Gach Acht an Oireachtais ó 1922 go dtí an lá inniu, Rialacha agus Orduithe Reachtúlas ó 1922 go 1947 agus Ionstraimí Reachtúla ó 1948 go dtí an lá inniu agus rogha de Reachtaíocht réamh-1922.

ISB Intro

This is the text of the most recently printed version.Seo é téacs an leagain is déanaí a foilsíodh.

Frequently Asked Questions & HelpdeskCeisteanna Coitianta & Deasc Chabhrach

Everything you need to know on finding legislation on the eISB is contained in our FAQ.
A helpdesk is also available here, however neither the Office of the Attorney General nor the helpdesk provide assistance with interpretative queries on legislation.
Tá gach rud is gá a bheith ar eolas agat faoi reachtaíocht a aimsiú ar an eISB ar fáil inár CCanna. Tá deasc chabhrach ar fáil anseo freisin. Ní féidir le hOifig an Ard-Aighne ná leis an deasc chabhrach cúnamh a thabhairt le ceisteanna léirmhínitheacha faoin reachtaíocht áfach.