Help DeskDeasc chabhrach

A technical support helpdesk service is available for the Irish Statute Book.
Neither the Office of the Attorney General or the helpdesk provide assistance with interpretative queries on legislation, matters relating to the updating of content or the issuing of new content.

Please do not call with interpretive questions on individual pieces of legislation, as unfortunately, these cannot be answered. Such queries are best directed to the Department or body that created the Act or Statutory Instrument in question. The Department or body will be mentioned in the text of the legislation

To purchase Paper Copies of Legislation, please contact the Office of Public Works (OPW)

For general queries about the law, public services or entitlements in Ireland we recommend using the Citizens Information website

If there is an issue with the site or you need assistance with navigation or using the search function, the helpdesk telephone number is Phone Number or e-mail isb@propylon.com.

An FAQ page is also available from here.

Tá seirbhís deasc chabhrach tacaíochta teicniúla ar fáil do Leabhar Reachtanna na hÉireann.
NÍ chuireann Oifig an Ard-Aighne ná an deasc chabhrach cabhair ar fáil do cheisteanna léirmhínitheacha faoin reachtaíocht ná faoi chúrsaí a bhaineann le nuashonrú ábhar ná le heisiúint d’ábhar nua.

Ná glaoigh orainn le ceisteanna léirmhínitheacha faoi phíosaí aonair reachtaíochta le do thoil, mar, faraor, ní féidir iad sin a fhreagairt. Is fearr ceisteanna dá leithéid a chur ar an Roinn nó ar an gcomhlacht a chruthaigh an tAcht nó Ionstraim Reachtúil atá i gceist. Luaitear an Roinn nó an chomhlacht i dtéacs na reachtaíochta.

Chun cóipeanna páipéir de Reachtaíocht a cheannach, téigh i dteagmháil le hOifig na nOibreacha Poiblí (OOP)

Molaimid suíomh gréasáin Faisnéis do Shaoránaigh a úsáid le haghaidh ceisteanna ginearálta faoin dlí, faoi sheirbhísí poiblí nó faoi theidlíochtaí in Éirinn.

Má bhíonn fadhb leis an suíomh nó má theastaíonn cúnamh uait le nascleanúint nó leis an bhfeidhm cuardaigh, is í uimhir theileafóin na deisce cabhraí ná nó ríomhphostl isb@propylon.com.

Tá leathanach CCanna ar fáil freisin anseo.