Open Data InitiativeCeadúnas Sonraí Oscailte

Re-use of the data on this web site is subject to the OIREACHTAS (OPEN DATA) PSI LICENCE, which is a standard licence for the purposes of Directive (EU) 2019/1024 on open data and the re-use of public sector information as transposed into Irish law by the European Union (Open Data and Re-use of Public Sector Information) Regulations 2021 (S.I. No. 376/2021). This licence incorporates the Creative Commons Attribution 4.0 International License for the re-use of Public Sector Information. More information can be found on the Oireachtas Copyright and Re-use page.


XML source format for Acts

The XML source for Acts from 1922 to date is available using the ELI1 format of "xml".

For example the URI2 for the HTML ELI format for Act 8 of 2017 is:

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2017/act/8/enacted/en/html

To view the source XML replace the format of "html" with "xml"

The URI for the XML ELI format for Act 8 of 2017 is:

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2017/act/8/enacted/en/xml1 ELI = European Legislation Identifier see http://www.irishstatutebook.ie/pdf/ELI_URI_schema.pdf for more information

2 URI = Uniform Resource Identifier

Tá athúsáid na sonraí ar an suíomh gréasáin seo faoi réir CHEADÚNAS PSI (SONRAÍ OSCAILTE) AN OIREACHTAIS. Ionchorpraíonn an ceadúnas Ceadúnas Idirnáisiúnta Sannta Creative Commons 4.0 i gcomhair athúsáid Fhaisnéis na hEarnála Poiblí de bhun Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid) 2005 go 2015 (IRí 279/2005, 103/2008, agus 525/2015)). Is féidir teacht ar thuilleadh faisnéise ar leathanach Cóipcheart agus Athúsáid an Oireachtais.


Foinse XML na nAchtanna

Tá foinse XML na nAchtanna ó 1922 go dtí an lá inniu ar fáil trí fhormáid ELI1 “xml” a úsáid.

Mar shampla, is é URI2 d’fhormáid ELI HTML i gcomhair Acht 8 de 2017 ná;/p>

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2017/act/8/enacted/en/html

Chun an fhoinse XML a fheiceáil, cuir an fhormáid “xml” isteach in áit “html”

Is é URI d’fhormáid ELI XML i gcomhair Acht 8 de 2017 ná;

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2017/act/8/enacted/en/xml1 Aitheantóir Eorpach Reachtaíochta féach ar http://www.irishstatutebook.ie/pdf/ELI_URI_schema.pdf le haghaidh tuilleadh faisnéise

2 URI = Aitheantóir Aonfhoirmeach Acmhainne