DisclaimerSéanadh

Whilst every effort has been made to ensure the accuracy of the information/material contained on the web site, the State and Attorney General, its servants or agents assume no responsibility for and give no guarantees, undertakings or warranties concerning the accuracy, completeness or up to date nature of the information provided on the web site and do not accept any liability whatsoever arising from any errors or omissions.

Users are warned that the publication of legislation on this web site does not indicate that any particular provision in a statute or statutory instrument was, or is currently, in force. Primary legislation and secondary legislation are constantly added to this site and new material in PDF format is also available.

Your attention is drawn to the Privacy and Cookie Statement in relation to the use of cookies on this website.

Please note that the machine translation service available through the BrowseAloud function is for information purposes only.

A helpdesk service is available for the Irish Statute Book website. However the Office of the Attorney General or the helpdesk does NOT provide assistance with interpretative queries on legislation, matters relating to the updating or issuing of new content. The telephone number is (+353 1) 4927409. Alternatively users can contact isb@propylon.com

Cé go bhfuil gach iarracht déanta chun cruinneas na faisnéise/an ábhair ar an suíomh gréasáin a chinntiú, ní ghlacann an Stát ná an tArd-Aighne, a sheirbhísigh ná a ghníomhairí le haon fhreagracht as cruinneas, iomláine ná nádúr cothrom le dáta na faisnéise a chuirtear ar fáil ar an suíomh gréasáin, agus ní thugann siad aon ráthaíocht, gealltanas ná baránta dóibh sin, agus ní ghlacann siad le haon dliteanas ar chor ar bith a eascraíonn as aon earráid ná easnamh.

Tugtar rabhadh d’úsáideoirí nach léiríonn foilseachán de reachtaíocht ar an suíomh gréasáin seo go raibh, ná go bhfuil, aon fhoráil ar leith i reacht ná in ionstraim reachtúil i bhfeidhm. Cuirtear reachtaíocht phríomha agus reachtaíocht thánaisteach leis an suíomh seo de shíor agus tá ábhar nua i bhformáid PDF ar fáil freisin.

Dírítear d’aird ar an Ráiteas Príobháideachais agus Fianáin maidir le húsáid d’fhianáin ar an suíomh gréasáin seo.

Tabhair faoi deara gur chun críche faisnéise amháin í an tseirbhís aistriúcháin uathoibríoch atá ar fáil san fheidhm BrowseAloud.

Tá seirbhís deasc chabhrach ar fáil do shuíomh gréasáin Leabhar Reachtanna na hÉireann. NÍ chuireann Oifig an Ard-Aighne ná an deasc chabhrach cabhair ar fáil do cheisteanna léirmhínitheacha faoin reachtaíocht ná faoi chúrsaí a bhaineann le nuashonrú ná le heisiúint d’ábhar nua áfach. Is í an uimhir theileafóin ná (+353 1) 4927409. Is féidir dul i dteagmháil ag isb@propylon.com freisin.